PALFINGER Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện chung

FRANCE

S.A.S. Guima Palfinger
Conditions générales de vente

SINGAPORE

Palfinger Asia Pacific
siehe www.palfinger-asia.com