PALFINGER Code of Conduct

code of conduct

PALFINGER's værdier i et adfærdskodeks. Klare principper til professionel håndtering af hverdagens situationer.

PALFINGER har sat et mål om at opnå profitabel og vedvarende vækst. Integritet er altafgørende i alle PALFINGER’s forretningsaktiviteter, hvilket betyder, at vi handler ærligt og i fuld overensstemmelse med loven samt andre etiske standarder, mens vi opfylder vores sociale ansvar. 

Det er vigtigt for PALFINGER at følge disse standarder og det kræves ligeledes, at alle medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører og forhandlere følger dem.

Version 2.0
Gælder fra: Januar 2021

 

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN

Ingen er over loven - dette gælder selvfølgelig også PALFINGER som virksomhed samt alle medarbejdere og virksomhedspartnere.

Når vi driver virksomhed, er det et krav, at alle PALFINGER's medarbejdere og virksomhedspartnere skal handle med integritet og i fuldkommen overensstemmelse med den gældende lovgivning. PALFINGER har indført forholdsregler og processer, der skal sikre, at PALFINGER's aktiviteter i de forskellige lande overholder alle lovgivningsmæssige krav.


STANDARDER

De følgende standarder skal følges for at handle lovligt, etisk korrekt og være på linje med vores virksomheds sociale ansvar.


MENNESKERETTIGHEDER

Der er mennesker bag alle vores produkter og serviceydelser. Deres værdighed er ukrænkelig og der tages altid hensyn til deres rettigheder hos PALFINGER. Vi ved, at den succes vi søger kun er mulig med sunde og glade medarbejdere.

Forbud mod børnearbejde

Der må ikke foregå børnearbejde. PALFINGER overholder selvfølgelig den internationale arbejdsorganisation ILO's anbefalinger om minimumsalderen for ansættelse. Denne minimumsalder bør ikke være lavere end den højeste alder for undervisningsplift og aldrig under 15 år.

Frit valg

Tvunget arbejde er ulovligt. Der må på intet tidspunkt foregå menneskehandel, moderne slaveri/slavearbejde eller andre former for tvunget arbejde i PALFINGER-gruppen. Alle PALFINGER-medarbejdere skal være frie til at afslutte deres ansættelse. Ingen medarbejder skal tvinges til at overlevere personligt ID, pas eller arbejdstilladelse som betingelse for ansættelse.

Forbud mod diskrimination

PALFINGER fremmer mangfoldighed og ligestilling. Derfor vil ingen form for diskrimination mod medarbejdere blive accepteret. Dette gælder diskrimination på baggrund af f.eks. køn, kønsidentitet, race, hudfarve, baggrund, alder, samfundslag, seksualitet, religion, graviditet, fysisk eller mentalt handicap, politisk overbevisning eller medlemskab af fagforeninger eller andre foreninger.

Foreningsfrihed

Medarbejdere skal være i stand til at kommunikere åbent med ledelsen om arbejdsforhold uden frygt for repressalier. PALFINGER giver medarbejdere uindskrænket ret til at forme foreninger, blive medlem af en fagforening, blive valgt som medarbejderrepræsentant o.lign.

Sundhed og sikkerhed

PALFINGER forpligter sig selv til at fremskynde en god sundheds- og sikkerhedskultur i virksomheden samt give og løbende forbedre sunde og sikre arbejdspladser og arbejdsforhold. Ledelsen holdes ansvarlig for sundhed og sikkerhed inden for deres specifikke områder. Medarbejdere samt tredjepartsarbejdere og entreprenører informeres om samt involveres og trænes i arbejdsrelateret sundhed og sikkerhed. De opfordres derudover til at anmelde usikre forhold uden frygt for repressalier. Hvis nationale bestemmelser ikke er tilstrækkelige til at sikre sunde og sikre arbejdsforhold, bruger PALFINGER ekstra sundheds- og sikkerhedsstandarder inkl. frivillige sundhedsprogrammer.


Virksomhedsetik

Enhver beslutning ses fra en social og ansvarlig synsvinkel og bliver grundigt gennemgået for at sikre, at konsekvenserne af beslutningen overholder vores moralske principper.

Antikorruption

PALFINGER accepterer ingen former for korruption i virksomheden. Alle former for bestikkelse (inkl. kickbacks) er strengt forbudt hos PALFINGER. PALFINGER-medarbejdere må kun give eller modtage symbolske gaver af lav værdi. Alle gaver i form af penge, gavekort eller gaver der er imod loven eller moralske værdier er fobudt i alle tilfælde og ingen gaver må accepteres eller givet af en PALFINGER-medarbejder med det mål, at gennemføre en uhæderlig handel. PALFINGER-medarbejdere bør undgå situationer, hvor deres interesser er eller virker til at være i mulig konflikt med PALFINGER's interesser.

Sponsorater og donationer

Hos PALFINGER bliver sponsorater og donationer nøje udvalgt, åbent dokumenteret og aldrig brugt som skjul. PALFINGER sponsorerer og donerer ikke til politiske partier eller andre politiske organisationer.

Kartel- og konkurrencelovgivning

PALFINGER forpligter sig til at agere åbent og fair på markedet og overholde kartel- og konkurrencelovgivning. Ingen aftaler eller diskussioner må ske med konkurrenter, leverandører eller forhandlere med det formål at begrænse eller undgå konkurrence. Medarbejdere må ikke diskutere eller dele følsomme oplysninger med konkurrenter.

Eksportlovgivning og sanktioner

Som en global virksomhed er PALFINGER underlagt forskellige eksportregler og landespecifikke sanktionslove. Når PALFINGER driver virksomhed tages der højde for disse regler og der sikres fuld gennemsigtighed vedrørende handelspartnere.

Beskyttelse af fortrolige oplysninger

For PALFINGER er teknisk udvikling og teknisk ekspertise af stor betydning. Man skal overholde de forholdsregler der er sat i stand for at beskytte forretningshemmeligheder samt anden virksomhedsinformation og enhver ulovlig deling af disse er strengt forbudt.

Databeskyttelse

PALFINGER påbyder medarbejdere, der har adgang til andres personfølsomme data, at behandle disse fortroligt. Sådanne data skal bruges varsomt, professionelt og udelukkende med det formål der blev givet tilladelse til.

Beskyttelse af virksomhedens ejendom

De aktiver der er tilgængelige hos PALFINGER er PALFINGER's ejendom og skal behandles ordentligt. Al illegitim brug samt tyveri er forbudt.

Kapitalmarkedet

Som en børsnoteret virksomhed er PALFINGER AG underlagt strenge regler for kapitalmarkedet. Derfor er alle typer markedsmisbrug forbudt (såsom misbrug af insiderviden), og alle former for insiderhandel, ulovlig deling af insiderviden samt kursmanipulation skal undgås. 

Bekæmpelse af hvidvask samt financiering af terrorisme

For PALFINGER er det vigtigt at være med til at modvirke hvidvask. Derfor vil der ikke tolereres nogen form for aktivitet, der kan støtte hvidvask eller financiering af terrorisme (heller ikke indirekte).


MILJØSTANDARDER

Vi ved, at vi ikke har en planet B. Derfor arbejder vi med ressourcebesparende produktion og sikrer at vi overholder alle standarder. Derudover leder vi konstant efter endnu mere miljøvenlige alternativer og udvikler ligeledes vores produkter i denne retning.

Ansvar

Vi følger FN's Global Compact miljøprincipper og handler derfor præventivt, tager initiativer for at fremme mere miljøansvarlighed og fremmer udviklingen af grønne teknologier.

Grøn produktion

PALFINGER sikrer at der er ordentlig miljøbeskyttelse i alle dele af produktionen ved at fokusere på materiale- og energieffektivitet samt reduceret miljøpåvirkning og mindre CO2-belastning sammen med de mål, der er defineret i bæredygtighedsstrategien. De nationale miljøregler sætter minimumsstandarderne.

Grønne produkter

Bæredygtige produkter er et af PALFINGER's altoverskyggende mål. Dette inkluderer hele produktets livscyklus fra udvikling til miljøvenlige materialer, fjernelse af farlige stoffer, genanvendelige komponenter, effektiv udnyttelse af ressourcer, nedsat energiforbrug og udledninger under drift, udvidede serviceintervaller, nemme reparationer samt genbrug af materialer, når produktet ikke kan mere.

VORES DELTE VÆRDIER: VÆR RESPEKTFULD, TÆNK INNOVATIVT OG FORTSÆT UDVIKLINGEN

Downloads

Code of conduct

ENGLISH
11,1 MB Download

CODE OF CONDUCT

BULGARIAN
11,13 MB Download

CODE OF CONDUCT

ROMANIAN
11,11 MB Download

CODE OF CONDUCT

SLOVENIAN
11,1 MB Download

CODE OF CONDUCT

GERMAN
11,1 MB Download

CODE OF CONDUCT

CHINESE
11,26 MB Download

CODE OF CONDUCT

SPANISH
11,11 MB Download

CODE OF CONDUCT

FRENCH
11,11 MB Download

CODE OF CONDUCT

PORTUGUESE
11,1 MB Download